Algemene Voorwaarden voor restaurantwijnenoutlet.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van restaurantwijnenoutlet.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Restaurantwijn & Outlet. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Prijzen, betaling en leeftijd

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW, exclusief verzendkosten, exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Restaurantwijn & Outlet gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Bevat een bestelling alcoholische dranken, dan bevestigt de klant met het plaatsen van de bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de koop van deze producten. De klant neemt de verplichting op zich dat alleen hij, of een door hem daartoe gemachtigd persoon die ook de wettelijke minimumleeftijd heeft bereikt, de bestelling in ontvangst neemt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Restaurantwijn & Outlet is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Restaurantwijn & Outlet.

Aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering het door Restaurantwijn & Outlet geleverde pakket, te accepteren. Restaurantwijn & Outlet is niet aansprakelijk voor uw voorkeur voor wijnen of port. Indien u denkt dat de wijn of port bedorven is, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. In overleg zullen wij een passende oplossing zoeken.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Restaurantwijn & Outlet te mogen claimen of te veronderstellen.

Restaurantwijn & Outlet streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Restaurantwijn & Outlet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van restaurantwijnenoutlet.nl op deze pagina.

Terug naar boven